พระทวิชาคณปติ (ปางบุกเบิก เปิดกิจการ เริ่มต้นชีวิตใหม่)

Dvija Ganapati (Ganapati the Twice-Born)

คาถาบูชา: โอม ศรี ทวิชา คณปติ ยะนะมะฮา

อำนวยผลให้ผู้ประกอบกิจการต่างๆ นักธุรกิจ นักลงทุน ฯลฯ

Worship incantation: OM Sri Dvija Ganapati Yanamaha

This posture gives blessings to business operators, enterpreneurs, etc.

 

(ภาพและข้อมูลจาก: หนังสือรวมภาพพระพิฆเณศ "คเณชา" โดยบริษัท เวิร์คพ้อยท์ฯ)